ČLÁNKY, NOVINKY

arr3Ako určiť správnu dĺžku obojku? Ponúkame Vám návod, ako správne odmerať obvod krku Vášho psa a určiť potrebnú dĺžku...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Naša cena 2,00 EUR
Skladom
Naša cena 0,90 EUR
Skladom
Naša cena 7,00 EUR
Skladom

ANKETA

Páčia sa Vám naše výrobky ?

áno 41% čiastočne 21% nie 18% privital by som väčšiu ponuku 20%

KONTAKTY

Zdenek Pliešovský - L.A.Factory
Puškinova 4617/4
03601 Martin
tel: +421 907 843 980
napíšte nám

Reklamačný poriadok
Reklamačné podmienky

 

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok

 1. Všeobecné ustanovenia
  1. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení ako určuje zmluva a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu vhodným spôsobom a odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.
  2. Kupujúci vyplnením a odoslaním objednávkového formulára potvrdzuje, že sa oboznámil s týmto reklamačným poriadkom.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare
  1. Škodou na veci sa rozumie škoda, zničenie, poškodenie alebo znehodnotenie veci bez ohľadu na to, za akých príčin k nemu došlo.
  2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď tovar prevezme od predávajúceho alebo v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.
 3. Vybavenie reklamácie
  1. Kupujúci je povinný prezrieť si tovar, čo najskôr po nadobudnutí vlastníckeho práva k zakúpenému tovaru.
  2. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu vady tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo:
   1. kupujúci vadu zistil,
   2. kupujúci mal vadu zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť.
  3. Ak si kupujúci túto svoju povinnosť nesplní v stanovených lehotách, právo kupujúceho z vád tovaru sa nemôže priznať.
  4. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré na tovare vzniknú počas trvania záručnej doby, nie však za vady:
   1. ktoré kupujúci spôsobil sám,
   2. o ktorých kupujúci vedel pred prevzatím tovaru,
   3. ktoré vznikli z dôsledku opotrebovania tovaru, spôsobenom bežným používaním, nesprávnym ošetrovaním alebo nesprávnym používaním .
 4. Nároky z vád tovaru
  1. Kupujúci má právo vadu tovaru reklamovať pri prevzatí tovaru alebo v záručnej dobe. Záručnú dobu nemožno zamieňať s dobou obvyklej životnosti, počas ktorej, pri správnom používaní a ošetrovaní, môže tovar vzhľadom k svojím vlastnostiam, t.j. danému účelu a rozdielnosti v intenzite užívania, vydržať.
  2. Na správne posúdenie reklamácie musí byť reklamovaný tovar kompletný, čistý, v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami.
  3. Kupujúci je povinný tovar používať len na určený účel a dodržiavať známe pravidlá, podmienky a návody na používanie a ošetrovanie.
  4. V prípade, že je reklamácia oprávnená, má kupujúci právo:
   1. na bezplatné odstránenie vád, ak vada na tovare je odstraniteľná,
   2. na výmenu tovaru za rovanký tovar alebo za náhradný tovar za podobnú cenu, ak vada na tovare je neodstraniteľná,
   3. na primeranú zľavu z kúpnej ceny, ak vada nebráni tomu, aby sa výrobok mohol riadne užívať,
   4. odstúpiť od zmluvy, ak vada na tovare je neodstrániteľná.
 5. Spôsob uplatnenia reklamácie
  1. Reklamáciu uplatňuje kupujúci písomne cez e-mail: info@la-factory.sk
  2. Reklamovaný tovar kupujúci zasiela predávajúcemu na vlastné náklady a riziko. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberie.
  3. S reklamovaným tovarom je potrebné doložiť doklad o kúpe tovaru.
 6. Záručná doba
  1. Kupujúci má právo na uplatnenie reklamácie do 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim.
  2. Ak nie je reklamácia uplatnená v záručnej lehote, právo na reklamáciu zaniká.
  3. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, okamžite a neodkladne, ihneď po zistení vady.
  4. Predávajúci je povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení najneskôr do 3 dní. Vybavenie reklamácie nesmie byť dlhšie ako 30 dní. Táto doba začne plynúť dňom doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu.
 7. Osobitné ustanovenia
  1. Kupujúci nemôže od zmluvy odstúpiť, ak vady včas neoznámil predávajúcemu.
  2. Tieto "Reklamačné podmieky" sa vzťahuje na tovar zakúpený v internetovom obchode www.la-factory.sk.
  3. Tieto reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2016
MTE4O